ЭЕШ-ГҮЙ, ӨДРИЙН АНГИЙН ШУУД ЭЛСЭЛТ
 Бакалаврын хөтөлбөрт суралцах хүсэлтэй
иргэнийг дараах шалгуурын аль нэгийг хангасан тохиолдолд ЭЕШ-ын оноо
шаардахгүйгээр элсүүлэн суралцуулж болно. Үүнд:
 • Бакалаврын боловсролтой иргэн
 • Техникийн боловсролын дипломтой иргэн болон
инженер технологийн шаталсан сургалт бүхий сургуулийн төгсөгч мэргэжлийн
чиглэлийн дагуу дэвшин суралцах суралцагч
 • Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв
байгууллагаас хүлээн зөвшөөрсөн олон улсын болон улсын төрөлжсөн олимпиадын
эхний 5 байрт шалгарсан иргэн
 • Гадаад болон дотоодын ерөнхий боловсролын
сургуульд суралцаж бүрэн дунд боловсрол эзэмшин, олон улсад нийтлэг хүлээн
зөвшөөрөгддөг шалгалтын дүн оноог Боловсролын үнэлгээний төвөөр дүйцүүлэн
тооцуулж батламж авсан иргэн
 • Гадаадын аль нэг улсын дээд боловсролын сургалтын
байгууллагаас Монгол Улсын дээд боловсролын сургалтын байгууллагын бакалварын
хөтөлбөрт шилжин суралцах иргэн
 • Элсэн суралцах мэргэжлийн чиглэл /хөтөлбөр/-ээр
3-аас доошгүй жил ажилласан, 30-аас дээш насны иргэн

Холбоо барих утас: 99172098, 88028703
              Хөтөлбөр сонгох
Үндсэн мэдээлэл
Эрэгтэй
Эмэгтэй
Боловсролын мэдээлэл

Холбоо барих